Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van IT Programmeur B.V. (hierna te noemen “ITP”), een onderneming met adres Wilhelminasingel 4, Nijmegen. ITP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68287909.

 

 • Definities
 • In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • BW: het Burgerlijk Wetboek.
 • Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die ITP voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
 • Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die ITP voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen ITP en de Wederpartij.
 • Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.
 • Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa

 

 • Toepasselijkheid
 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen ITP en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ITP, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

 • Offertes
 • Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door ITP tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Alle offertes van ITP zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 • ITP kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is ITP daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ITP anders aangeeft.

 

 • Totstandkoming overeenkomst
 • De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van ITP.
 • Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). ITP is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 • Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als ITP, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat ITP feitelijk begint met de uitvoering.
 • De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

 • Uitvoering overeenkomst
 • De Overeenkomst wordt door ITP naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van ITP. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • ITP bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. ITP is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • ITP is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ITP het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is ITP niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

 

 • Wijzigingen en meerwerk
 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt ITP de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ITP zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht ITP de Wederpartij hierover van te voren in.
 • Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal ITP daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal ITP proberen te trachten - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen.
 • ITP zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ITP kunnen worden toegerekend.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

 • Verplichtingen Wederpartij
 • De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan ITP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij ITP alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 • ITP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ITP is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ITP kenbaar behoorde te zijn.
 • De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor ITP onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 • Indien door ITP of door ITP ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft ITP het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

 

 • Prijzen
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door ITP aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 • De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van ITP.
 • Van alle bijkomende kosten zal ITP tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 • Indien ITP bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is ITP gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 • In het geval ITP voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ITP rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • ITP alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

 

 • Betaling
 • Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door ITP aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 • ITP zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 • Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 • ITP en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 • De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 • In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 • Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ITP recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €250,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 • In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van ITP en de verplichtingen van de Wederpartij jegens ITP onmiddellijk opeisbaar.
 • Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

 

 • Klachten
 • De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.
 • Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan ITP gemeld te worden.
 • Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij ITP binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

 

 • Leveringstermijn
 • Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 • ITP is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ITP.
 • Indien ITP gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan ITP heeft verstrekt.
 • Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat ITP na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij ITP een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 • Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat ITP zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien ITP binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

 

 • Overmacht en onvoorziene omstandigheden
 • Een tekortkoming kan niet aan ITP of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 • In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ITP geen invloed kan uitoefenen en waardoor ITP niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • Onder overmacht van ITP wordt in ieder geval verstaan: 
 • stakingen;
 • storingen in het verkeer;
 • overheidsmaatregelen die ITP verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
 • relletjes, oproer, oorlog;
 • verkeersbelemmeringen;
 • gebrek aan arbeidskrachten;
 • extreme weersomstandigheden;
 • brand;
 • in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
 • elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door ITP in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

 

 • Beëindiging overeenkomst
 • Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar.
 • Na het verstrijken van de in lid genoemde periode kunnen Partijen de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 • Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
 • aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
 • aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
 • liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ITP op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien ITP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. ITP behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 • Aansprakelijkheid
 • ITP is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van ITP, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan ITP uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
 • redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ITP aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ITP toegerekend kunnen worden; of
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 • ITP is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door ITP gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 • ITP is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • ITP is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 • De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door ITP voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en ITP is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 • ITP is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens ITP, de Wederpartij of derden.

 

 • Vrijwaring
 • De Wederpartij vrijwaart ITP voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door ITP of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
 • Daarnaast vrijwaart de Wederpartij ITP,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 • De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

 

 • Privacy
 • ITP respecteert de privacy van de Wederpartij. ITP behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert ITP passende beveiligingsmaatregelen.
 • ITP gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 • Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van ITP.

 

 • Vervaltermijn
  Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens ITP en/of jegens de door ITP eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens ITP en/of de door ITP eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

 

 • Overdracht
 • Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van ITP te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 • ITP is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 

 • Nawerking
  De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

 • Overig
 • Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 • De administratie van ITP geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 • Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. ITP zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 • De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar ITP is gevestigd.

 

 • Toepasselijk recht en forumkeuze
 • Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 • Alle geschillen tussen ITP en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland.

 

 

IT Programmeur B.V.